Posti- ja käyntiosoite

Laatutie 4, 09430 Saukkola

Myynti 020 741 7229

Kuluttajaneuvonta 0600 303 333

Huolto 020 741 7220

Puhelin 020 741 7220

Kiinteästä verkosta soitettaessa:
8,35 snt /puhelu + 7,02 snt /min.

Matkapuhelimesta soitettaessa:
8,35 snt/ puhelu + 17,17 snt /min.

Kaikki hinnat ALV 24%.

WatMan vedensuodattimet talousvedelle

Moitteettoman talous- ja juomaveden tulee täyttää neljä vaatimusta:

1) Vesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä. 2) Veden on oltava väritöntä, hajutonta sekä lähes mautonta. 3) Vesi ei saa aiheuttaa teknisiä ongelmia kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä. 4) Veden on oltava kohtuullisen hintaista.

Yksittäiset kaivot, joiden vesi on laadultaan moitteetonta, ovat valitettavan harvinaisia. Yleisimmät syyt veden huonoon laatuun löytyvät maa- ja kallioperästä tai puutteista kaivon rakenteissa. Kunnallisten vesijohtovesien laatu on parhaimmillaan hyvä. Kunnallisen veden käyttäminen - liittyminen mukaan lukien - on kuitenkin oman kaivoveden käyttöön verrattuna yleisesti ottaen kallista, usein jopa mahdotonta. Useimmat kiinteistökohtaiset kaivot voidaan kunnostaa ja tarvittaessa varustaa sellaisilla suodattimilla, että moitteettoman talousveden vaatimukset täyttyvät.

Valikoimaamme kuuluu erilaisia vedensuodattimia pienistä patruunamalleista suuriin kunnallisiin suodattimiin. Omakotitalon tai kesäasunnon raudan- ja mangaaninpoisto voidaan toteuttaa joko patruunasuodattimilla, yksinkertaisilla painesuodattimilla tai täysin automaattisilla painesuodattimilla, normaalisti ilman kemikaaleja tai jatkuvia massan vaihtoja. Laitteiden hintahaitari on pyritty saamaan sellaiseksi, että myös mökkikäyttöön löytyy optimaalinen ratkaisu puhdistustuloksen huonontumatta.

Ellet saa vastausta kysymyksiisi näiltä sivuilta, esitteistämme tai lähimmästä LVI-liikkeestä, soita meille. Me olemme alan asiantuntijoita ja kerromme mielellämme lisää ihmisille, jotka haluavat parantaa elämänsä laatua.

Talousvesisuodatinta voidaan pitää todella hyödyllisenä ja myös pitkäikäisenä laitteena. Laitteen valinta saattaa olla tavalliselle "Matti ja Maija Meikäläiselle" vaikea tilanne. Seuraavassa esitetty kuvaus WatMan-suodattimista on laadittu auttamaan kuluttajaa tilanteessa, jossa talouteen etsitään sopivaa vesilaitetta ja vesilaitetoimittajaa.

Vedensuodattimen tyyppi, koko ja asennus

FeA-vedensuodatin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > raudan, mangaanin ja humuksen suodatus

WatMan FeA -sarjan vedenpuhdistimen toiminta perustuu veden luonnolliseen suodatukseen, jossa vesi hapetetaan painesäiliön vesipaineella. Veden epäpuhtaudet saostetaan erikoismassaan, joka on poltettua luonnon kiviainesta. Suodattava massa ei kulu reaktiossa, vaan sen teho palautuu ennalleen vastavirtapesussa. Vastavirtapesussa saostuneet epäpuhtaudet poistetaan viemäriin vaihtamalla veden virtaussuunta hetkellisesti vastakkaiseksi. WatMan FeA -vedensuodattimien tarvitsema pesuvesimäärä on pieni (alkaen 15 - 20 l/min ja 200 - 300 l/krt), sillä massa on kevyttä ja suodattimien poikkipinta-ala pieni; suurta pesupumppua ei tarvita. Myös vedensuodattimen aiheuttama painehäviö on erikoismassan ansiosta pieni ja tyypillisesti alle 0,3 baria.

Katso tästä WatMan suodatinesite

FeA-vedensuodatin säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja. Suodatettu vesi säilyttää viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävällä pumpulla. FeA-vedensuodatinsarjan osalta olemme onnistuneet sovittamaan erinomaiset suuren laitteen suodatusominaisuudet todella pieniin ulkomittoihin. Ilmiö on tuttu mm. nykyaikaisista tietokoneista sekä autoista; suurin ei välttämättä nykyisin olekaan tehokkain ja paras. Ja kaikki ilman kemikaaleja tai jatkuvia massan vaihtoja. Vain kulunut massa korvataan.

Katso tästä raudan ja mangaanin poisto -esite

IX-vedensuodatin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Ionivaihtosuodatus

WatMan IX -sarjan vedenpuhdistimen toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania. Veden kovuus määräytyy veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen perusteella (ns. kalkki). Sinänsä hyödyllisestä kovuudesta on haittaa erityisesti teknisissä laitteissa kuten lämmönvaihtimissa, kuumavesivaraajissa, höyrystimissä, pesukoneissa sekä hanojen sekoittimissa. Lisäksi kalkkipitoinen vesi muodostaa kuivuessaan vaaleita tahroja kaakeleihin, pöytälevyihin ja maalipintoihin.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesijohtoon vedenpehmennyssuodatin IX. Humuksen aiheuttamat haitat voidaan estää asentamalla linjaan humuksen- ja raudanpoistosuodatin IX HK. Koska humus esiintyy usein yhdessä raudan kanssa, sekä raudan- että humuksenpoisto on järkevää tehdä samassa vedensuodattimessa. Suodattimen sisältämässä täyteaineessa eli hartsissa kalsium- ja magnesiumionit vaihdetaan natriumiksi, jonka liukoisuus veteen on suuri (esim. NaCl); menetelmä on nimeltään ioninvaihto. Suodatettu vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesijohtoja ja -kalusteita. Veden kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla vedestä voidaan suodattaa pois myös uraania.

Ioninvaihtohartsin kapasiteetti ehtyy, kun määrätty määrä vettä on käsitelty. Vedensuodatuksen kapasiteetti palautetaan ns. elvytyksen yhteydessä, jolloin massa käsitellään ruokasuolaliuoksella. Hartsista irtoava epäpuhtaus huuhdotaan viemäriin automatiikan ohjaamana. Vedensuodattimen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja elvytyksiä, joista elvytyksellä laitteen jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Tilavarauksessa on huomioitava suolasäiliön koko.

MLFA-vedensuodatin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > katalyyttinen suodatus

WatMan MLFA -vedensuodattimella voidaan poistaa useita veden sisältämiä epäpuhtauksia. Vedensuodattimen täyteaineet (massat) valitaan aina tapauskohtaisesti sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa. Yleisimmät täyteaineet ovat suodatinhiekka, aktiivihiili, antrasiitti sekä alkalointimassa. Poistettavat epäpuhtaudet sitoutuvat kerroksittain suodattavaan massaan, ja myös kertyvät epäpuhtaudet rupeavat toimimaan suodattavan massan tavoin. Vedensuodattimen sitoessa veden epäpuhtauksia täyteaine tukkeutuu, veden virtaama laitteen läpi vaikeutuu ja painehäviö kasvaa. Automaattisissa malleissa täyteaineeseen sitoutunut epäpuhtaus huuhdotaan vastavirtapesussa viemäriin kellokoneiston ja automaattiventtiilin ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja pesuja, joista pesulla täyteaineen jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Vedenpuhdistuksessa käytettävä täyteaine vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.

Katso tästä kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto -esite

RnH- ja RnAH -vedensuodattimet

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Aktiivihiilisuodatus

WatMan RnH- ja RnAH -sarjan vedenpuhdistuslaitteet ovat hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi porakaivovedestä silloin, kun radonin määrä on pieni tai keskisuuri (< 5000 Bq/l). RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Vedensuodatin on täytetty korkealuokkaisella aktiivihiilellä, jonka toiminta perustuu suureen teholliseen suodatuspinta-alaan. Aktiivihiili on hyvin huokoista ja tarjoaa lukuisia sellaisia pisteitä, joihin kaasumainen radon voi tarttua. Oikein mitoitettuna laitteessa saavutetaan tasapainotilanne, jossa aktiivihiilestä vapautuva radonpitoisuus on riittävän pieni; radonin viipymä aktiivihiilessä on niin pitkä, että radon ehtii puoliintua ja muuttua hajoamistuotteikseen.

Automaattisissa vedensuodattimissa RnAH aktiivihiili voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi. Malleissa RnH tätä mahdollisuutta ei ole. Koska aktiivihiiltä ei kummassakaan mallissa elvytetä, aktiivihiili tulee vaihtaa tarvittaessa. Vaihtoväli on yleensä useampia vuosia, tyypillisesti vaihto tehdään kolmen, neljän vuoden välein. Aktiivihiilisuodatin asennetaan painesäiliön jälkeen. Puolueettomasti toteutettujen tutkimusten mukaan radonin poistoteho on järjestelmällisesti yli 99 %:ia. Radonin hajoamistuotteet pitäytyvät laitteistoon, joten se alkaa toimia itse gammasäteilyn lähteenä, ja tämän vuoksi vedensuodatinta ei saakaan koskaan sijoittaa välittömästi oleskelutilojen läheisyyteen, vaan mieluiten tekniseen tilaan. Laite tulee tarvittaessa eristää. Edullinen hinta ja yksinkertainen rakenne tekevät aktiivihiilisuodattimesta hyvän vaihtoehdon, kun radonpitoisuus tulevassa vedessä on pieni. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan vedensuodattimella.

Katso tästä radonin ja uraanin poisto -esite

RnAI-vedenpuhdistin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Radon, rikkivety, hiilidioksidisuodatus

WatMan RnAI -sarjan vedenpuhdistimen toiminta perustuu veden tehokkaaseen ilmastukseen. Laite sopii sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen kaivovedestä. Radon kokonaisuudessaan (mukaan lukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta. Radonin vaikutus perustuu lähinnä sen hajoamistuotteiden (radioaktiivinen lyijy ja polonium) sitoutumiseen pienpartikkeleina keuhkoihin. Radonpitoinen vesi lisäksi juotuna kohottaa ruuansulatuselinten saamaa säteilyannosta. Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut säteilylain nojalla turvallisuustavoitteet kunnallisten vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistukseen käytettävän veden radioaktiivisuudelle. Annettu raja-arvo radonille on 300 Bq/l. STUK suosittelee toimenpiteisiin ryhtymistä yksityistalouksissa viimeistään silloin, kun porakaivoveden radonpitoisuus ylittää arvon 1000 Bq/l.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, ja radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus valvoo koko vesihuoltojärjestelmää ja tekee siitä täysin automaattisen. RnAI-vedenpuhdistimessa on oma vesisäiliönsä, joten painesäiliöiden tilavuutta ei tarvitse lisätä. Laitteen koko valitaan sekä vedentarpeen että radonpitoisuuden perusteella. Kuten muillekin laitteille, annamme laitteelle aina sekä puhdistus- että mekaanisen takuun. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on helposti yli 99 %:ia, ja poistumaan voi myös itse vaikuttaa säätämällä ilmastus- ja kierrätysaikaa laitteen ohjauskeskukselta. Koska laitteisto poistaa radonin hajoamistuotteineen vesijärjestelmästä, se ei toimi itse jälkisäteilylähteenä. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

Katso tästä radonin ja uraanin poisto -esite

RO-vedensuodatin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Käänteisosmoosi

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua, ja tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejektin mukana yli 90 % ja jopa 99% raakaveden epäpuhtauksista poistuu.

WatMan RO -sarjan vedensuodattimilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. RO-vedensuodatin asennetaan malli- ja tapauskohtaisesti joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienimmät laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan usein puhtaan makeaveden varastosäiliöllä sekä erillisellä paineenkorotuspumppauksella.

Katso tästä suolan, fluoridin, nitraatin sekä arseenin poisto -esite

Katso tästä meriveden suodatus -esite (WatMan Bluewater Pro)

Katso tästä kaivoveden ja järviveden suodatus -esite (Bluewater Spiritwat)

C-vedensuodatin

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Alkalointisuodatus

WatMan C -sarjan vedensuodattimet sopivat hyvälaatuisen mutta happaman veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Vesi voidaan alkaloida eli veden pH-arvoa nostetaan vedensuodattimella silloin, kun kupari- tai muut metalliputket osoittavat syöpymisen merkkejä. Pahimmillaan putkiston syöpyminen aiheuttaa merkittäviä vesivahinkoja. Syöpymisen aiheuttaa hiilidioksidi, vesiliuoksessaan aggressiivinen hiilihappo, joka estää metalleja suojaavan oksidikerroksen muodostumisen. Suomessa suuri osa pohjavesistä on happamia eli niiden pH-arvo on maaperän huonon puskurikyvyn vuoksi luonnostaan alle 7. Pahinta syöpyminen on niillä vesillä, joiden pH alle 6,5 tai jopa alle 5,5. Ensimmäiset merkit syöpymisestä ovat vihertävät värjäytymät saniteettikalusteissa tai vaaleissa hiuksissa. Syy kannattaa varmistaa vielä asianmukaisella kemiallisella analysoinnilla ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin.

C-sarjan suodatinlaitteissa kaivovesi johdetaan alkaloivan kalkkikivirouheen läpi. Aggressiivinen vapaa hiilihappo neutraloituu, veden pH- ja kovuusarvot nousevat ja syöpyminen lakkaa. Kalkkikivirouhe kuluu käytön seurauksena, joten kulunut osuus tulee korvata lisäämällä massaa muutaman kerran vuodessa. C-sarjan vedensuodattimen investointi- samoin kuin käyttökustannukset ovat saavutettavaan hyötyyn nähden minimaaliset: investoinnissa puhutaan pienimmillään muutamasta sadasta eurosta ja käytön osalta alimmillaan vain 20 - 40 eurosta vuositasolla. Laite asennetaan ennen painesäiliötä.

Katso tästä happaman veden neutralointi -esite

Patruuna- ja pussisuodattimet

Kiintoainepatruunat ovat tehokas ja edullinen tapa suojata vesijärjestelmiä kaikilta kiintoainehiukkasilta, joita esiintyy usein sekä kaivo- että järvivesissä. Patruunat toimivat ns. ”syväsuodattimen” tavoin joka tarkoittaa sitä, että ne sitovat kiintoainehiukkaset itseensä koko suodatusmatkalle patruunan halki. Käyttöikä perinteiseen lankapatruunaan verrattuna on tällöin moninkertainen. Patruunoita on saatavilla eri suodatustiheyksillä, joista yleisimmät ovat 5, 10 ja 20 mikrometriä (μm).

Katso tästä WatMan patruunasuodattimien esite

Talousveden UV-desinfiointi

Mitä on UV-desinfiointi?

UV-valolla tarkoitetaan ultraviolettivaloa. UV-valo on silmille näkymätöntä ja läpitunkevaa säteilyä, jonka aallonpituus on lyhyt. Auringosta maanpinnalle tuleva säteily on pääosin aallonpituusalueella 315-400 nanometriä, desinfiointiin tarkoitetuilla laitteilla pyritään tuottamaan lyhyempää aallonpituutta 254 nm. UV-valo tuotetaan teknisesti kuten fluoresoivissa kaasunpurkaus- eli ns. toimistolampuissa yleensäkin, mutta hieman poikkeavalla aallonpituudella.

UV-valon desinfioiva vaikutus perustuu siihen, että voimakas valo tunkeutuu taudinaiheuttajan eli bakteerin tai viruksen soluseinämän läpi ja aiheuttaa sen DNA:ssa jakaantumisinformaation sekaannuksen. Taudinaiheuttaja ei voi enää monistua ja lisääntyä, vaan se katsotaan kuolleeksi ja ihmiselle haitattomaksi. Laitteen desinfiointiteho on verrannollinen ns. UV-annokseen, joka on riippuvainen sekä valon intensiteetistä että juomaveden viipymäajasta käsittelyssä. Suuri intensiteetti eli voimakkuus ja pitkä viipymä parantavat desinfiointitehoa, mutta veden värillisyys laskee tehoa.

Eri eliöiden tarvitsema UV-desinfiointiteho on erilainen. Yleensä riittävä UV-annos tunnetulle bakteereille varmuusmarginaaleineen on 220-330 J/m2. Oikein mitoitettu vedenkäsittelylaite tuhoaa yli 99,99 % haitallisista taudinaiheuttajista ilman kemikaaleja. UV-valo ei muuta veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia eli se ei lisää veteen mitään haitallisia yhdisteitä eikä se myöskään poista hyödyllisiä yhdisteitä. Ei kemikaaleja, ei hajua, ei makua, ei vatsavaivoja - vain hyvää, puhdasta ja raikasta vettä.

Hyvää ja raikasta vettä turvallisesti!

Katso tästä UVMax ultraviolettidesinfiointi -esite

Katso tästä Sterilight ultraviolettidesinfiointi -esite