Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English

Yhteystiedot:

WatMan myynti 020 7417 229
infowatman.fi
TALOUDET, TEOLLISUUS JA KUNNAT - RATKAISUJA VEDEN PUHDISTUKSEEN JA LAATUUN
 
Etusivu Yksityistaloudet Teollisuus ja kunnat Esitteet Kuvat Yhteystiedot Huoltovideot Verkkokauppa
 
 
Yleistä
Vedestä ja vesilaitteista
Vesianalyyseistä
Tuotteet ja laitemitat
Miten edetä
   Lyhyesti
   Vedensuodattimen valinta
   Käytä automaattista
   tarjouslaskuria
Miksi WatMan?
Automaattinen tarjouslaskenta
Yhteydenotot

Pumppulohja Oy
 

Vedensuodattimen valinta

Veden laatu, laitteet ja mitat
Katso Yleisesite - vedenlaatu, laitteet ja mitat (PDF:1800 kt)

Hyvä talous- ja juomavesi on laadukkaan elämän tärkeimpiä edellytyksiä. Luepa lause uudelleen ja miellä sen todellinen merkitys. Ajattele aluksi elämääsi ilman juomavettä. Ajattele seuraavaksi elämääsi ilman talousvettä. Ja viimeksi, ikään kuin muistutukseksi: kaikki vesi ei toki ole samanlaista. Sen kuitenkin tulisi olla samanlaista - hyvää ja raikasta. Oy Wat Man Ab Vedenkäsittely on keskittynyt toimittamaan laitteita vedenlaadun parantamiseen. Yllä mainitut seikat mielessäsi pitäen olet varmaan kanssamme samaa mieltä siitä, että talousvesisuodatin saattaa olla kotitaloutenne toiseksi tärkein hankinta. Haja-asutusalueella tärkein hankinta on pumppu; niitä toimittaa emoyhtiömme Oy Pumppulohja Ab. Toimimme molemmat saman katon alla Saukkolassa, lähellä Lohjaa.

Kun olette valitsemassa suodatinlaitetta, pitäkää mielessänne tässä kuvatut muutamat perusasiat, joita laitetoimittajalta ja laitteilta tulee mielestämme edellyttää. Uskomme, että täytämme kaikki ne vaatimukset, joita luotettavalta laitetoimittajalta edellytetään. Tämän esitteen mukana on lisäksi toinen tuote-esite, josta voitte alustavasti valita sopivan WatMan -suodattimen talouteenne. Annamme laitteillemme aina kattavat takuut; tämän vuoksi toivomme, että laitevalinta tehdään lopullisesti aina yhdessä.

Veden laatu

Osa laitetoimittajista voi valita jokaiseen kohteeseen yhden ja saman laitteen. Me - kuten yksikään alalla pitkään toiminut valmistaja - emme ole tässä ihmelaitteen kehittelyssä onnistuneet. Jotta voimme valita kuhunkin kohteeseen sopivan suodatintyypin, meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Laatu ja sopiva laitetyyppi voidaan selvittää vesilaboratorion tekemästä talousvesitutkimuksesta tai itse tekemämme vesianalyysin ja koesuodatuksen perusteella. Suodattimen valinnan kannalta tärkeimmät analysoitavat parametrit ovat pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, kovuus sekä humus (KMnO4-luku). Kerro tämä asioidessasi laboratoriossa. Nitraattien ja bakteerien analysointi kuuluu laajan vesianalyysin perusparametreihin. Paikallinen laboratorio osaa lisäksi neuvoa, mikäli on oletettavaa, että alueella esiintyy esimerkiksi radonia, uraania, arseenia tai fluoridia.

Laitteiden toimintaperiaate

Fe-sarjan suodattimien toiminta perustuu luonnolliseen suodatukseen, jossa vesi hapetetaan painesäiliön vesipaineella. Epäpuhtaudet saostetaan erikoismassaan, joka on poltettua luonnon kiviainesta. Massa ei kulu reaktiossa, vaan sen teho palautuu ennalleen vasta-virtapesussa. Saostuneet epäpuhtaudet poistetaan vastavirtapesussa viemäriin vaihtamalla veden virtaus-suunta hetkellisesti vastakkaiseksi. WatMan-suodattimien tarvitsema pesuvesimäärä on pieni, sillä massa on kevyttä ja suodattimien poikkipinta-ala pieni; suurta pesupumppua tai ilmakompressoria ei tarvita. Fe-suodatinsarja säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja. Suodatettu vesi säilyttää viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävällä pumpulla. Fe-sarjan osalta olemme onnistuneet sovittamaan erinomaiset suuren laitteen suodatusominaisuudet todella pieniin ulkomittoihin. Ilmiö on tuttu mm. nykyaikaisista tietokoneista sekä autoista; suurin ei välttämättä nykyisin olekaan tehokkain ja paras. Ja kaikki ilman kemikaaleja tai jatkuvia massan vaihtoja. Vain kulunut massa korvataan.

IX-sarjan toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania. Veden kovuus määräytyy veteen liuenneiden kalsium- ja magnesium-suolojen perusteella (ns. kalkki). Sinänsä hyödyllisestä kovuudesta on haittaa erityisesti teknisissä laitteissa kuten lämmönvaihtimissa, kuumavesivaraajissa, höyrystimissä, pesukoneissa sekä hanojen sekoittimissa. Lisäksi kalkkipitoinen vesi muodostaa kuivuessaan vaaleita tahroja mm. kaakeleihin ja maalipintoihin.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesilinjaan veden-pehmennyssuodatin IX. Humuksen aiheuttamat haitat voidaan estää asentamalla vesilinjaan humuksen- ja raudanpoistosuodatin IX HK. Koska humus useasti esiintyy yhdessä raudan kanssa, sekä raudan- että humuksenpoisto on järkevää tehdä samassa suodattimessa. Suodattimen sisältämässä massassa kalsium- ja magnesium-ionit vaihdetaan natriumiksi, jonka liukoisuus veteen on suuri (esim. NaCl); menetelmä on nimeltään ioninvaihto. Käsitelty vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla voidaan suodattaa vedestä pois uraania.

Ioninvaihtomassan kapasiteetti ehtyy, kun määrätty määrä vettä on käsitelty. Kapasiteetti palautetaan ns. elvytyksen yhteydessä, jolloin massa käsitellään ruokasuola-liuoksella. Massasta irtoava epäpuhtaus huuhdotaan viemäriin automatiikan ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja elvytyksiä, joista elvytyksellä massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Tilavarauksessa on huomioitava suolasäiliön koko.

MLF-sarjan laitteilla voidaan poistaa monenlaisia epäpuhtauksia. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa. Yleisimmät täyteaineet ovat suodatinhiekka, aktiivihiili, antrasiitti sekä alkalointimassa. Poistettavat epäpuhtaudet sitoutuvat kerroksittain massaan, myös kertyvät epäpuhtaudet rupeavat toimimaan suodattavan massan tavoin. Suodattimen sitoessa likaa massa tukkeutuu, veden virtaama laitteen läpi vaikeutuu ja painehäviö kasvaa. Automaattisissa malleissa massaan sitoutunut epäpuhtaus huuhdotaan vastavirtapesussa viemäriin kellokoneiston ja automaattiventtiilin ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja pesuja, joista pesulla massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Massa vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.

RO-sarjan laitteilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. Suomen oloissa suolaa esiintyy runsaasti erityisesti rannikkoalueella. Liika suola on terveydelle haitallista, se ruostuttaa vesilaitteita ja lyhentää niiden käyttöikää. Nitraattia esiintyy erityisesti maatalousvaltaisilla alueilla ja peltojen viereisissä kaivoissa; nitraattien ylivoimaisesti suurin lähde ovatkin maanviljely ja lannoitteet. Fluoridia liukenee vesiin tietyistä mineraaleista, joita esiintyy sekä alueellisesti että satunnaisesti. Sekä nitraatin että fluoridin negatiiviset vaikutukset ovat merkittävimmät lapsille, joskin myös aikuisten on vältettävä yhdisteitä.

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua; tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejekti vie mukanaan yli 90 %:ia raakaveden epäpuhtauksista.

Laitteet asennetaan joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienin laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan yleensä puhtaan veden varastosäiliöllä ja erillisellä paineenkorotuksella.

RnAI-sarjan ilmastuslaitteet sopivat sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen. Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta. Vaikutus perustuu lähinnä radonin hajoamistuotteiden (radioaktiivinen lyijy ja polonium) sitoutumiseen pienpartikkeleina keuhkoihin. Radonpitoinen vesi juotuna lisäksi kohottaa ruuansulatuselinten saamaa säteilyannosta. Säteilyturvakeskus on antanut säteilylain nojalla turvallisuustavoitteet kunnallisten vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistukseen käytettävän veden radioaktiivisuudelle. Annettu raja-arvo radonille on 300 Bq/l, Ruotsissa raja-arvo on alempi eli 100 Bq/l. Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteisiin ryhtymistä yksityistalouksissa viimeistään silloin, kun radon-pitoisuus ylittää arvon 1000 Bq/l.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus valvoo koko vesihuoltojärjestelmää ja tekee siitä täysin automaattisen. Malleissa RnAI on oma vesisäiliönsä, joten painesäiliöiden tilavuutta ei tarvitse lisätä. Radonsuodattimen koko valitaan sekä vedentarpeen että radonpitoisuuden perusteella. Kuten muillekin laitteille, annamme laitteelle aina sekä puhdistus- että mekaanisen takuun. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on helposti yli 99 %:ia, poistumaan voi lisäksi itse vaikuttaa muuttamalla laitteen ilmastus- ja kierrätysaikaa ohjauskeskukselta. Koska laitteisto poistaa radonin hajoamistuotteineen vesijärjestelmästä, se ei toimi itse jälkisäteilylähteenä. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

RnH- ja RnAH-sarjan laitteet ovat toinen hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi, joista RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten (< 5000 Bq/l) radon-määrien poistamiseen. Suodatin on täytetty korkealuokkaisella aktiivihiilellä, jonka toiminta perustuu suureen teholliseen suodatuspinta-alaan. Hiili on hyvin huokoista ja tarjoaa lukuisia sellaisia pisteitä, joihin kaasumainen radon voi tarttua. Oikein mitoitettuna laitteessa saavutetaan tasapainotilanne, jossa massasta vapautuva radonpitoisuus on riittävän pieni; radonin viipymä massassa on niin pitkä, että se ehtii puoliintua ja muuttua hajoamistuotteikseen.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi. Malleissa RnH tätä mahdollisuutta ei ole. Koska hiiltä ei kummassakaan mallissa elvytetä, massa tulee vaihtaa tarvittaessa. Vaihtoväli on yleensä useampia vuosia, tyypillisesti enemmän kuin kaksi vuotta, mutta jopa 7 vuotta. Aktiivihiilisuodatin asennetaan painesäiliön jälkeen. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on järjestelmällisesti yli 99 %:ia. Radonin hajoamistuotteet pitäytyvät laitteistoon, joten se alkaa toimia itse gamma-säteilyn lähteenä; laitetta ei saakaan koskaan sijoittaa välittömästi oleskelutilojen läheisyyteen, vaan mieluiten tekniseen tilaan. Laite tulee tarvittaessa eristää. Edullinen hinta ja yksinkertainen rakenne tekevät aktiivihiilisuodattimesta hyvän vaihtoehdon, kun radonpitoisuus tulevassa vedessä on pieni. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

C-sarjan laitteet - samoin kuin sarja FeAC ja osa MLF laitteista - sopii veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Vesi tulee alkaloida eli veden pH-arvoa tulee nostaa silloin, kun kupari- tai muut metalliputket osoittavat syöpymisen merkkejä. Pahimmillaan syöpyminen aiheuttaa merkittäviä vesivahinkoja. Syöpymisen aiheuttaa hiilidioksidi, vesiliuoksessaan aggressiivinen hiilihappo, joka estää metalleja suojaavan oksidi-kerroksen muodostumisen. Suomessa suurin osa pohjavesistä on happamia eli niiden pH-arvo on maaperän huonon puskurikyvyn vuoksi luonnostaan alle 7. Pahinta syöpyminen on niillä vesillä, joiden pH alle 6,5 tai jopa alle 5,5. Ensimmäiset merkit syöpymisestä ovat vihertävät värjäytymät saniteettikalusteissa tai vaaleissa hiuksissa. Syy kannattaa varmistaa vielä asiallisella kemiallisella analysoinnilla ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin.

C-sarjan laitteissa vesi johdetaan alkaloivan kalkkikivityyppisen massan läpi. Aggressiivinen vapaa hiilihappo neutraloituu, veden pH- ja kovuusarvot nousevat ja syöpyminen lakkaa. Massa kuluu käytön seurauksena, joten kulunut osuus tulee korvata lisäämällä massaa muutaman kerran vuodessa. Investointi- samoin kuin käyttökustannukset ovat saavutettavaan hyötyyn nähden minimaaliset: investoinnissa puhutaan pienimmillään muutamasta sadasta eurosta, käytön osalta jopa vain 10 - 15 eurosta vuodessa. Laite asennetaan annen painesäiliötä.

Laitteiden koko ja asennus

Omakotitalon vedenkulutus on yleensä noin 20 l/min. Jo pienimmät WatMan-suodattimet riittävät puhdistamaan yhden tai jopa kahden talouden veden. Suodattimet, C-malleja lukuun ottamatta, asennetaan painesäiliön jälkeen. WatMan-suodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on viemäri. Erityisesti FeM-sarjan suodatin sopii myös paikkoihin, joissa kaivon tuotto on pieni. Laitteiden yksinkertaisuuden vuoksi ne voidaan usein asentaa jopa itse; alan ammattilaiselta laitteen kolmen vakioyhteen asennukseen menee muutama tunti. Usein teknistä asennustilaa on rajoitetusti. Massan suuren tehokkuuden vuoksi Fe-sarjan vakiolaitteet mahtuvat todella pieneen tilaan. Ellei vakiolaite ole sopiva, me voimme räätälöidä kuhunkin kohteeseen oman ratkaisun. Olemme rakentaneet laitteita mitä erilaisimpiin paikkoihin; tästä ei normaalisti edes aiheudu lisäkustannuksia.

RnH-sarjan aktiivihiilisuodattimia ei saa asentaa 3-5 metriä lähemmäksi oleskelutiloja. Kysy tarvittaessa lisätietoja.

Oikea suodatinkoon valinta

1. Arvioi aluksi, kuinka paljon vettä esimerkiksi vuorokaudessa tai vuodessa tarvitaan. Laskennallisesti yhden henkilön tarvitsema vesimäärä on 100 - 200 litraa vuorokaudessa. Vesimäärä sisältää kaiken käyttöveden mukaan lukien ruoka- ja pesuvedet. Suurten vedenkuluttajien (erilaiset pesukoneet, pesurit, uima-altaat jne.) osuus on arvioitava erikseen.

2. Valitse alaosan kuvasta vaaka-akselilta keskimääräinen vedentarve vuorokaudessa.

3. "Piirrä" valitusta vaaka-akselin pisteestä pystysuora viiva ylöspäin, jolloin se leikkaa kuvan suoran.

4. "Piirrä" saadusta leikkauspisteestä vaakasuora viiva pystysuoraa akselia vastaan. Lue arvo pystysuoralta akselilta. Annetulla esimerkkiarvolla 600 l/vrk päädytään suodattimen tuottoon noin 20 litraa minuutissa.

5. Jos laitteen tuotto on kaavion mukaan kahden laitetyypin välissä, ja veden laatu on siedettävä, pienempi laitteista on riittävän tehokas; huonolla veden laadulla valitaan suurempi laitteista.

6. Arvioi vielä vedentarvetta toisella tavalla: tavallisen suihkun tarvitsema vesimäärä vaihtelee 7..12, säästösuihkun 5 .. 7 ja tavallisen vesihanan 5..8 litraan minuutissa. Arvioi, montako käyttöpistettä on normaalisti yhtäaikaa käytössä ja laske minuutti-vesimäärät yhteen. Molemmilla em. tavoilla arvioituna tarvittavan laitetuoton tulisi olla lähellä toisiaan.

7. Valitse tuote-esitteestämme se laitetyyppi, joka soveltuu parhaiten teidän vesityypillenne. Valitse sopiva säiliömateriaali.

8. Jos vedenlaatu on erityisen huono, valitse kertaluokkaa suurempi laite.

9. Annamme laitteillemme aina kattavat takuut; tämän vuoksi toivomme, että laitevalinta tehdään lopullisesti aina yhdessä.

Säiliömateriaalit

Suodatinlaitteiden säiliömateriaali on valittavissa. Fe-sarjan laitteita on saatavissa joko muovisilla tai ruostumattomilla säiliöillä. IX-sarjan laitteet toimitetaan muovisilla säiliöillä. Toivomuksesta myös muut materiaali-vaihtoehdot tulevat kysymykseen, muualla Euroopassa todella suosittu materiaali on peitattu haponkestävä teräs.

RnAI-ilmastuslaitteiden materiaali on elintarvikekelpoinen PE-muovi.

Käyttömukavuus

Suuri osa kilpailijoiden tarjoamista kemikaalivapaista laitteista on käsikäyttöisiä. Käsikäyttöinen malli, jossa massan pesua ohjataan käsiventtiilein, onkin erinomainen ja edullinen ratkaisu esimerkiksi mökeille tai kohteisiin, joissa käyttö on satunnaista tai kaivon tuotto on pieni. Käsitoimiset WatMan-suodattimet ovat mallia FeM. Automaattisia FeA- tai IX-sarjan laitteita suosittelemme yleensä kohteisiin, joissa veden käyttö on jatkuvaa. Ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, niiden normaaliin kunnossapitoon kuluu puolisen tuntia pari kertaa vuodessa. Automaattinen laite voidaan unohtaa puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen se tarvitsee vain yksinkertaisen tarkastuksen. Automaattinen laite on käyttömukavuudeltaan ylivoimainen.

Kemikaalit

Fe-sarjan suodattimet eivät tarvitse kemikaaleja lainkaan, käytössä kulunut massa-osa tulee kuitenkin aika ajoin lisätä. Kemikaalivapaa laite on saavuttanut vankan suosion helppohoitoisuutensa vuoksi. IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl). Ehdotamme IX-sarjan laitetta silloin, kun humuspitoisesta vedestä tulee suodattaa erinomaista käyttövettä.

Suodattimen kustannukset

WatMan-suodattimien hankintahinta on saatu ominaisuuksiinsa nähden edulliseksi. Koska voimme tarjota useita erilaisia suodattimia erilaisilla materiaaleilla ja käsikäyttöisinä tai automaattisina, jokaiseen kohteeseen löytyy varmasti sopiva ja oikean hintaluokan suodatin. Kokonaisedullisuus korostuu, kun laite toimitetaan WatMan Oy:n sopimuskuljetuksena; tarjoamme asiakkaillemme todella edulliset rahtikustannukset. Mikäli tarvitset muita vesilaitteita, kuten pumpun tai painesäiliön, voimme tarjota ne saman katon alta varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Asennuskustannukset jäävät laitteen yksinkertaisuuden vuoksi jopa alle sataan euroon; laite voidaan usein asentaa jopa itse. Laitteessa on vain kolme vakioyhdettä. Laite ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, massan tarkastus ja lisäys on helppoa. Fe-sarjan suodattimien käyttökustannukset ovat minimaaliset, koska säännöllistä massan vaihtoa ei ole eikä kemikaaleja, kierrätyspumppua tai kompressoria tarvita. Ainoastaan kuluva massa-osa korvataan, yhden talouden käyttökustannus on vuodessa vain muutamia kymmeniä euroja. IX-sarjan suodattimien käyttökustannukset ovat tapauskohtaiset ja muodostuvat käytettävästä suolasta. Laitteet ovat mekaanisesti luotettavia, mutta varaosia on toki aina saatavissa. Kun laitteille huomioidaan vähintään 15-20 vuoden käyttöikä, WatMan-suodatin on kokonaisedullinen laiteratkaisu.

Takuut

WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja luonnollisesti kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitus

Vakiolaitteet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Suodattimen saat minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseen sisältyy aina selkeät ohjeet.

Luotettavuus

Olemme Oy Pumppulohja Ab:n tytäryhtiö. Pumppulohja on ollut jo usean vuosikymmenen ajan pohjoisen Euroopan suurimpia painesäiliöiden ja kotitalouspumppujen valmistajia. Olemme toimittaneet jo lähes kymmenen tuhatta suodatinlaitetta kotitalouksiin, kouluille, maatiloille, kunnille, kaupungeille sekä teollisuudelle. Mikäli jokainen toimittamamme paineellinen suodatinlaite olisi yhtä aikaa toiminnassa, puhdistettu vesimäärä olisi reilusti yli kahdeksan miljoonaa litraa tunnissa!

Puolueettomasti tehdyn tyytyväisyyskartoituksen mukaan reilusti yli 90 %:ia asiakkaistamme oli saamaansa palveluun sekä laitteisiin joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Suodatuksen jälkeen vedenlaadun arvioi erittäin hyväksi 37 %, hyväksi 53 % ja tyydyttäväksi 5 % vastaajista. Heikoksi veden laadun arvioi 0 % vastaajista! Tulos on vaikealla alalla erinomainen! -Hämeen ammattikorkeakoulu, TkL Lehtonen (1998)

Käytössämme on ammattitaitoinen henkilökunta, oma laboratorio sekä märkätestaustilat. Mikäli ongelmia esiintyy, asiakas ei koskaan jää oman onnensa nojaan. Me teemme aina parhaamme, että ongelma saadaan poistettua. Laboratoriomme sekä omat tehtaan testaustilat ovat tässä asiassa korvaamaton etu. Kokoamme laitteet aina komponenteista, joiden hinta-laatu -suhde on kohdallaan tai räätälöimme ne alusta asti itse. Halutessasi saat myös niiden henkilöiden nimet, jotka voivat lämpimästi suositella suodattimiamme myös Teidän talousvetenne parantajaksi.

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018