Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English

Yhteystiedot:

WatMan myynti 020 7417 229
infowatman.fi
TALOUDET, TEOLLISUUS JA KUNNAT - RATKAISUJA VEDEN PUHDISTUKSEEN JA LAATUUN
 
Etusivu Yksityistaloudet Teollisuus ja kunnat Esitteet Kuvat Yhteystiedot Huoltovideot Verkkokauppa
 
 
Yleistä
Vedestä ja vesilaitteista
Vesianalyyseistä
Tuotteet ja laitemitat
Miten edetä
   Lyhyesti
   Vedensuodattimen valinta
   Käytä automaattista
   tarjouslaskuria
Miksi WatMan?
Automaattinen tarjouslaskenta
Yhteydenotot

Pumppulohja Oy
 

Vedensuodattimet talousvedelle

Moitteettoman talous- ja juomaveden tulee täyttää neljä vaatimusta:

1) Vesi ei saa aiheuttaa terveysriskejä. 2) Veden on oltava väritöntä, hajutonta sekä mautonta. 3) Vesi ei saa aiheuttaa teknisiä ongelmia kuten saostumia, värjäytymiä tai syöpymiä. 4) Veden on oltava kohtuullisen hintaista.

Yksittäiset kaivot, joiden vesi on laadultaan moitteetonta, ovat valitettavan harvinaisia. Yleisimmät syyt veden huonoon laatuun löytyvät maa- ja kallioperästä tai puutteista kaivon rakenteissa. Kunnallisten vesijohtovesien laatu on parhaimmillaan hyvä. Kunnallisen veden käyttäminen - liittyminen mukaan lukien - on kuitenkin oman kaivoveden käyttöön verrattuna yleisesti ottaen kallista, usein jopa mahdotonta. Useimmat kiinteistökohtaiset kaivot voidaan kunnostaa ja tarvittaessa varustaa sellaisilla suodattimilla, että moitteettoman talousveden vaatimukset täyttyvät.

Valikoimaamme kuuluu erilaisia suodatintyyppejä pienistä patruunamalleista suuriin kunnallisiin avosuodattimiin. Mm. omakotitalon raudan- ja mangaaninpoisto voidaan toteuttaa joko patruunasuodattimilla, käsikäyttöisillä painesuodattimilla tai täysin automaattisilla painesuodattimilla, normaalisti ilman kemikaaleja tai massan vaihtoja. Laitteiden hintahaitari on pyritty saamaan sellaiseksi, että jopa mökkikäyttöön löytyy optimaalinen ratkaisu puhdistustuloksen huonontumatta.

Ellet saa vastausta kysymyksiisi lähimmästä LVI-liikkeestä, soita meille. Me olemme alan asiantuntijoita ja kerromme mielellämme lisää ihmisille, jotka haluavat parantaa elämänsä laatua.

Talousvesisuodatinta voidaan pitää erityisen hyödyllisenä ja pitkäikäisenä laitteena. Laitteen valinta saattaakin olla tavalliselle "Matti Meikäläiselle" vaikea tilanne. Seuraavassa esitetty kuvaus WatMan-suodattimista on laadittu auttamaan kuluttajaa tilanteessa, jossa talouteen etsitään sopivaa laitetta ja laitetoimittajaa.

Veden laatu

Jotta voimme valita kuhunkin kohteeseen sopivan suodatintyypin, meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Ongelma voidaan selvittää vesilaboratorion tekemästä talousvesitutkimuksesta tai tekemämme vesianalyysin ja koesuodatuksen perusteella. Fe-suodatinsarja säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja. Suodatettu vesi säilyttää myös viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävän pumpun avulla. Laitteet poistavat raudan ja mangaanin lisäksi rikkivetyä sekä aggressiivista hiilihappoa sekä jonkin verran humusta. Erikoissuodattimet poistavat lisäksi muita epäpuhtauksia, kuten radonia tai suolaa.

Laitteen tyyppi, koko ja asennus

Fe-sarja

Veden laatu, laitteet ja mitat
Katso Yleisesite - vedenlaatu, laitteet ja mitat (PDF:1800 kt)

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > raudan, mangaanin ja humuksen suodatus

Fe-sarjan suodattimien toiminta perustuu luonnolliseen suodatukseen, jossa vesi hapetetaan painesäiliön vesipaineella. Epäpuhtaudet saostetaan erikoismassaan, joka on poltettua luonnon kiviainesta. Massa ei kulu reaktiossa, vaan sen teho palautuu ennalleen vastavirtapesussa. Vastavirtapesussa saostuneet epäpuhtaudet poistetaan viemäriin vaihtamalla veden virtaussuunta hetkellisesti vastakkaiseksi. WatMan-suodattimien tarvitsema pesuvesimäärä on pieni (alle 15 l/min, noin 200 l/krt), sillä massa on kevyttä ja suodattimien poikkipinta-ala pieni; suurta pesupumppua ei tarvita. Myös suodattimen aiheuttama painehäviö on erikoismassan ansiosta pieni, alle 0,3 baria.

IX-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Ionivaihtosuodatus

IX-sarjan toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania. Veden kovuus määräytyy veteen liuenneiden kalsium- ja magnesium-suolojen perusteella (ns. kalkki). Sinänsä hyödyllisestä kovuudesta on haittaa erityisesti teknisissä laitteissa kuten lämmönvaihtimissa, kuumavesivaraajissa, höyrystimissä, pesukoneissa sekä hanojen sekoittimissa. Lisäksi kalkkipitoinen vesi muodostaa kuivuessaan vaaleita tahroja mm. kaakeleihin ja maalipintoihin.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesilinjaan veden-pehmennyssuodatin IX. Humuksen aiheuttamat haitat voidaan estää asentamalla vesilinjaan humuksen- ja raudanpoistosuodatin IX HK. Koska humus useasti esiintyy yhdessä raudan kanssa, sekä raudan- että humuksenpoisto on järkevää tehdä samassa suodattimessa. Suodattimen sisältämässä massassa kalsium- ja magnesium-ionit vaihdetaan natriumiksi, jonka liukoisuus veteen on suuri (esim. NaCl); menetelmä on nimeltään ioninvaihto. Käsitelty vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla voidaan suodattaa vedestä pois uraania.

Ioninvaihtomassan kapasiteetti ehtyy, kun määrätty määrä vettä on käsitelty. Kapasiteetti palautetaan ns. elvytyksen yhteydessä, jolloin massa käsitellään ruokasuola-liuoksella. Massasta irtoava epäpuhtaus huuhdotaan viemäriin automatiikan ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja elvytyksiä, joista elvytyksellä massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Tilavarauksessa on huomioitava suolasäiliön koko.

MLF-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > katalyyttinen suodatus

MLF-sarjan laitteilla voidaan poistaa monenlaisia epäpuhtauksia. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa. Yleisimmät täyteaineet ovat suodatinhiekka, aktiivihiili, antrasiitti sekä alkalointimassa. Poistettavat epäpuhtaudet sitoutuvat kerroksittain massaan, myös kertyvät epäpuhtaudet rupeavat toimimaan suodattavan massan tavoin. Suodattimen sitoessa likaa massa tukkeutuu, veden virtaama laitteen läpi vaikeutuu ja painehäviö kasvaa. Automaattisissa malleissa massaan sitoutunut epäpuhtaus huuhdotaan vastavirtapesussa viemäriin kellokoneiston ja automaattiventtiilin ohjaamana. Laitteen toiminta koostuukin sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja pesuja, joista pesulla massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Massa vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.

RnAI-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Radon, rikkivety, hiilidioksidisuodatus

RnAI-sarjan ilmastuslaitteet sopivat sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen. Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta. Vaikutus perustuu lähinnä radonin hajoamistuotteiden (radioaktiivinen lyijy ja polonium) sitoutumiseen pienpartikkeleina keuhkoihin. Radonpitoinen vesi juotuna lisäksi kohottaa ruuansulatuselinten saamaa säteilyannosta. Säteilyturvakeskus on antanut säteilylain nojalla turvallisuustavoitteet kunnallisten vesilaitosten veden ja elintarvikkeiden valmistukseen käytettävän veden radioaktiivisuudelle. Annettu raja-arvo radonille on 300 Bq/l, Ruotsissa raja-arvo on alempi eli 100 Bq/l. Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteisiin ryhtymistä yksityistalouksissa viimeistään silloin, kun radon-pitoisuus ylittää arvon 1000 Bq/l.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus valvoo koko vesihuoltojärjestelmää ja tekee siitä täysin automaattisen. Malleissa RnAI on oma vesisäiliönsä, joten painesäiliöiden tilavuutta ei tarvitse lisätä. Radonsuodattimen koko valitaan sekä vedentarpeen että radonpitoisuuden perusteella. Kuten muillekin laitteille, annamme laitteelle aina sekä puhdistus- että mekaanisen takuun. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on helposti yli 99 %:ia, poistumaan voi lisäksi itse vaikuttaa muuttamalla laitteen ilmastus- ja kierrätysaikaa ohjauskeskukselta. Koska laitteisto poistaa radonin hajoamistuotteineen vesijärjestelmästä, se ei toimi itse jälkisäteilylähteenä. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

RnH- ja RnAH -sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Aktiivihiilisuodatus

RnH- ja RnAH-sarjan laitteet ovat toinen hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi, joista RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten (< 5000 Bq/l) radon-määrien poistamiseen. Suodatin on täytetty korkealuokkaisella aktiivihiilellä, jonka toiminta perustuu suureen teholliseen suodatuspinta-alaan. Hiili on hyvin huokoista ja tarjoaa lukuisia sellaisia pisteitä, joihin kaasumainen radon voi tarttua. Oikein mitoitettuna laitteessa saavutetaan tasapainotilanne, jossa massasta vapautuva radonpitoisuus on riittävän pieni; radonin viipymä massassa on niin pitkä, että se ehtii puoliintua ja muuttua hajoamistuotteikseen.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi. Malleissa RnH tätä mahdollisuutta ei ole. Koska hiiltä ei kummassakaan mallissa elvytetä, massa tulee vaihtaa tarvittaessa. Vaihtoväli on yleensä useampia vuosia, tyypillisesti enemmän kuin kaksi vuotta, mutta jopa 7 vuotta. Aktiivihiilisuodatin asennetaan painesäiliön jälkeen. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on järjestelmällisesti yli 99 %:ia. Radonin hajoamistuotteet pitäytyvät laitteistoon, joten se alkaa toimia itse gamma-säteilyn lähteenä; laitetta ei saakaan koskaan sijoittaa välittömästi oleskelutilojen läheisyyteen, vaan mieluiten tekniseen tilaan. Laite tulee tarvittaessa eristää. Edullinen hinta ja yksinkertainen rakenne tekevät aktiivihiilisuodattimesta hyvän vaihtoehdon, kun radonpitoisuus tulevassa vedessä on pieni. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

RO-sarja

Katso todistus sinilevämyrkkyjen poistumisesta (PDF: 81 kt)

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Käänteisosmoosi

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua; tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejekti vie mukanaan yli 90 %:ia raakaveden epäpuhtauksista.

Laitteet asennetaan joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienin laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan yleensä puhtaan veden varastosäiliöllä ja erillisellä paineenkorotuksella.

RO-sarjan laitteilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. Suomen oloissa suolaa esiintyy runsaasti erityisesti rannikkoalueella. Liika suola on terveydelle haitallista, se ruostuttaa vesilaitteita ja lyhentää niiden käyttöikää. Nitraattia esiintyy erityisesti maatalousvaltaisilla alueilla ja peltojen viereisissä kaivoissa; nitraattien ylivoimaisesti suurin lähde ovatkin maanviljely ja lannoitteet. Fluoridia liukenee vesiin tietyistä mineraaleista, joita esiintyy sekä alueellisesti että satunnaisesti. Sekä nitraatin että fluoridin negatiiviset vaikutukset ovat merkittävimmät lapsille, joskin myös aikuisten on vältettävä yhdisteitä.

C-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Alkalointisuodatus

C-sarjan laitteet - samoin kuin sarja FeAC ja osa MLF laitteista - sopii veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Vesi tulee alkaloida eli veden pH-arvoa tulee nostaa silloin, kun kupari- tai muut metalliputket osoittavat syöpymisen merkkejä. Pahimmillaan syöpyminen aiheuttaa merkittäviä vesivahinkoja. Syöpymisen aiheuttaa hiilidioksidi, vesiliuoksessaan aggressiivinen hiilihappo, joka estää metalleja suojaavan oksidi-kerroksen muodostumisen. Suomessa suurin osa pohjavesistä on happamia eli niiden pH-arvo on maaperän huonon puskurikyvyn vuoksi luonnostaan alle 7. Pahinta syöpyminen on niillä vesillä, joiden pH alle 6,5 tai jopa alle 5,5. Ensimmäiset merkit syöpymisestä ovat vihertävät värjäytymät saniteettikalusteissa tai vaaleissa hiuksissa. Syy kannattaa varmistaa vielä asiallisella kemiallisella analysoinnilla ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin.

C-sarjan laitteissa vesi johdetaan alkaloivan kalkkikivityyppisen massan läpi. Aggressiivinen vapaa hiilihappo neutraloituu, veden pH- ja kovuusarvot nousevat ja syöpyminen lakkaa. Massa kuluu käytön seurauksena, joten kulunut osuus tulee korvata lisäämällä massaa muutaman kerran vuodessa. Investointi- samoin kuin käyttökustannukset ovat saavutettavaan hyötyyn nähden minimaaliset: investoinnissa puhutaan pienimmillään muutamasta sadasta eurosta, käytön osalta jopa vain 10 - 15 eurosta vuodessa. Laite asennetaan annen painesäiliötä.

Omakotitalot

Arvioi vedenkulutusta

Omakotitalon vedenkulutus on yleensä pienempi kuin 20 l/min. Suihkun tarvitsema vesimäärä vaihtelee 7..12 ja vesihanan 5..8 litraan / min. Jo pienimmät WatMan-suodattimet riittävät puhdistamaan yhden tai jopa kahden talouden veden. Suodattimet, C-malleja lukuun ottamatta, asennetaan painesäiliön jälkeen, jolloin kulloinenkin kulutus ratkaisee suodatusnopeuden. Pienen kokonsa vuoksi laitteet voidaan asentaa myös ahtaisiin paikkoihin. Vakiokierreliitäntöjen ansiosta asennuksen voi tehdä vaivatta jopa itse. Säiliömateriaali on lasikuituvahvistettu muovi tai ruostumaton teräs.

Automaatio

WatMan-suodattimet ovat automaattisia, jolloin ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. Asiakkaan toivomuksesta laitteita toimitetaan myös käsikäyttöisinä.

Kemikaalit

Fe-sarjan suodattimet eivät tarvitse kemikaaleja lainkaan. IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl).

Suodattimen kokonaiskustannukset

WatMan-suodattimet ovat hankintahinnaltaan edullisia; kokonaisedullisuus korostuu, kun laite toimitetaan Wat Man Oy:n sopimuskuljetuksena. Asennuskustannukset jäävät laitteen yksinkertaisuuden vuoksi tyypillisesti sadan euron molemmin puolin; laite voidaan usein asentaa jopa itse. Laite ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, massan tarkastus ja lisäys on helppoa. IX-sarjan suodattimien käyttökustannukset ovat tapauskohtaiset ja muodostuvat käytettävästä ruokasuolasta. Sen sijaan Fe-sarjan suodattimien käyttökustannukset ovat minimaaliset, koska säännöllistä massan vaihtoa ei ole eikä kemikaaleja, kierrätyspumppua tai kompressoria tarvita. Kun huomioidaan vähintään 15-20 vuoden käyttöikä, WatMan-suodatin on todella kokonaisedullinen laiteratkaisu.

Takuut

WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja luonnollisesti kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitus

Vakiolaitteet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Suodattimen saat lähes minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseen sisältyy aina selkeät asennus- ja käyttöohjeet.

Muuta huomioitavaa

WatMan-suodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on viemäri. Kokoamme laitteet aina komponenteista, joiden hinta-laatusuhde on kohdallaan tai räätälöimme ne alusta asti itse. Halutessasi saat myös niiden henkilöiden nimet, jotka voivat lämpimästi suositella suodattimiamme myös Teidän talousvetenne parantajaksi.

Aktiivihiileen perustuvien RnH-sarjan laitteiden asennus tulee tehdä 3-5 metrin etäisyydelle oleskelutiloista. Vaihtoehtoisesti laitteet tulee asentaa kaivon läheisyyteen tai eristää säteilysuojauksella.

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018